สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

photo_circle_2 photo_circle_3 tanabatas-3


แนะนำหน่วยงาน

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น วรรณคดี และมีความเข้าใจในวัฒนธรรมจนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และเป็นแนวทางการศึกษาต่อหรือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามสมควรแก่เอกัตตภาพของแต่ละบุคคล โดยมีการเรียนทบทวนภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐานในชั้นปีที่ 1 และตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 จะมีสายวิชาที่ให้เลือกศึกษาคือ สายภาษา สายวรรณคดี และสายญี่ปุ่นศึกษา ในชั้นปีที่ 4 จะเปิดสอนวิชาที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการนำไปประกอบอาชีพในภาคเรียนที่ 1 ส่วนในภาคเรียนที่ 2 จะให้นักศึกษาเลือกระหว่างการไปปฏิบัติสหกิจศึกษา หรือการสัมมนา โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องนำเสนอรายงานในสายวิชาที่ตนเลือกก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนในด้านการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเป็นสำคัญ
โอกาสในการทำงาน

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถไปประกอบอาชีพที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น เช่น ครูสอนภาษา ล่าม พนักงานบริษัท  มัคคุเทศก์  พนักงานโรงแรม พนักงานสายการบิน งานฝ่ายต่างประเทศในกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจเป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ ยังสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาโทและวิชาเลือกเสรี เพื่อนำความรู้ทางภาษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพตามสาขาของตนได้ในระดับหนึ่ง
สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา

ผู้สนใจเข้าศึกษา สามารถติดตามข้อมูลการรับเข้าศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของ สำนักทะเบียนและประมวล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่